Działalność nierejestrowa – sprawdź!

Działalność nierejestrowa – sprawdź!

Brak składek ZUS, brak obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, prowadzenie jedynie prostej ewidencji sprzedaży – to tylko niektóre z zalet działalności nierejestrowanej. Prowadzenie firmy na takich preferencyjnych warunkach dostępne jest jedynie dla sprzedawców i usługodawców osiągających niskie przychody. Sprawdź, czy możesz założyć „firmę na próbę”. 

Działalność nierejestrowa, wśród przedsiębiorców znana jako działalność nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana lub firma na próbę, została wprowadzona przez Konstytucję biznesu jeszcze w 2018 r. Dzięki temu rozwiązaniu mnóstwo osób może na niewielką skalę prowadzić sprzedaż, bez konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Firma na próbę – kto może ją prowadzić

Regularne dokonywanie sprzedaży towarów lub świadczenie usług wymaga założenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest działalność nierejestrowana. Nie musisz rejestrować firmy w CEIDG, jeśli twoje przychody w każdym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. kwota ta wynosi 2250 zł. Jeśli więc przychody z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług nie przekraczają 1125 zł miesięcznie, możesz prowadzić działalność nierejestrowaną. 

Prawo to przysługuje podatnikom, którzy nie prowadzili wcześniej działalności gospodarczej lub prowadzili ją, ale firma przed 30 kwietnia 2017 r. została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tamtej pory nie została zarejestrowana ponownie. Przy czym możliwość ta nie dotyczy spółek cywilnych oraz działalności wymagających uzyskania koncesji czy specjalnych zezwoleń.

Działalność nierejestrowana – korzyści

Prowadzenie działalności nierejestrowanej zwalnia podatnika z wielu obowiązków. Przede wszystkim nie musi on rejestrować firmy w CEIDG ani zgłaszać się do urzędu skarbowego. Nie potrzebuje numerów NIP i REGON. Nie musi płacić składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy ani prowadzić żadnej skomplikowanej księgowości. Działalność nierejestrowana zasadniczo jest też zwolniona z podatku VAT – nie ma więc obowiązku zgłaszania firmy do VAT-u. 

W większości przypadków prowadząc taką firmę nie trzeba posiadać kasy fiskalnej. Podatnik korzystający z możliwości nierejestrowania działalności nie osiąga bowiem obrotu ponad 20.000 zł rocznie. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Niektóre czynności muszą być ewidencjonowane na kasie bez względu na obrót podatnika. Dotyczy to m.in. usług fryzjerskich i kosmetycznych, usług naprawy pojazdów silnikowych, stacjonarnych usług gastronomicznych, sprzedaży sprzętu fotograficznego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i radiowego itp. 

Kiedy konieczne jest zarejestrowanie do VAT

W nielicznych przypadkach podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną musi dokonać zgłoszenia do VAT. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców świadczących usługi prawnicze, usługi doradcze oraz usługi jubilerskie. Rejestracja dla celów VAT wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza VAT-R.

Działalność nierejestrowana – obowiązki

Dokonywanie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej wymaga od podatnika prowadzenia uproszczonej ewidencji. Zapisuje się w niej sprzedaż dokonaną w danym dniu. Należy pamiętać, by zapisu dokonać nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Przepisy nie regulują dokładnie zakresu danych, jakie musi zawierać taka ewidencja. Przyjmuje się, iż powinny się w niej znaleźć: liczba porządkowa, data i wartość sprzedaży oraz wartość sprzedaży narastająco. Ostatni element umożliwia kontrolę dochodu. 

W świetle prawa cywilnego, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest przedsiębiorcą. Oznacza to, że musi m.in. przestrzegać praw konsumentów. Jeśli więc klient zgłosi się do ciebie z reklamacją – musisz ją uwzględnić. Jeśli sprzedajesz wysyłkowo, musisz respektować prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni itd.

Wystawianie faktur przy działalności nierejestrowanej

Prowadząc „firmę na próbę” nie masz obowiązku wystawiania faktur, a w większości przypadków także paragonów. Jeśli jednak nabywca zażąda dokumentu sprzedaży, masz prawo do wystawienia faktury uproszczonej. Dokument taki zawiera jedynie:

  • datę wystawienia
  • numer kolejny faktury
  • imię i nazwisko podatnika oraz jego adres
  • imię i nazwisko lub nazwę nabywcy oraz jego adres
  • nazwę towaru lub usługi
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cenę jednostkową towaru lub usługi
  • kwotę należności ogółem

Nabywca ma prawo zażądać wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru.

Rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowanej

Przedsiębiorca osiągających przychody z działalności nierejestrowanej musi złożyć deklarację roczną PIT-36. Przychód wykazuje w osobnej rubryce „działalność nierejestrowa”. Warto podkreślić, iż istnieje możliwość uwzględniania w rozliczeniu rocznym kosztów prowadzenia działalności. Należy pamiętać o zachowaniu dowodów zakupu. Kosztem może być np. zakup materiałów, surowców do wytworzenia sprzedawanych towarów itp.

Utrata prawa do firmy na próbę

Z chwilą przekroczenia kwoty przychodów w wysokości 1125 zł w którymkolwiek miesiącu, podatnik ma 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć wniosek na druku CEIDG-1 oraz dokonać rejestracji w ZUS. Warto pamiętać, iż uprzednie prowadzenie działalności nierejestrowanej nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do skorzystania z tzw. ulgi na start przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy, a przez kolejne 2 lata – z opłacania tzw. małego ZUS-u.

2019-09-15T16:43:37+00:00 15 września 2019|