Samochód w firmie. 2019 rokiem zmian.

Samochód w firmie. 2019 rokiem zmian.

Od początku roku 2019 przedsiębiorcy muszą zapoznać się z szeregiem zmian jakie zostały wprowadzone w ustawach, rozporządzeniach i ordynacji podatkowej. Do najważniejszych zmian w przepisach niewątpliwie należy zaliczyć rozliczenie samochodu w firmie. W poniższym opisie przedstawiamy nowe zasady dotyczące tematu – samochód w firmie 2019.

Samochód osobowy w firmie – zmiana limitów

Stare przepisy mówiły, że do kosztów uzyskania przychodu nie możemy zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które zaliczamy do grupy samochodów osobowych, w części, która przekracza wskazany limit. W roku poprzednim limity wynosiły:

30 000 euro* – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

20 000 euro* – w przypadku pozostałych samochodów osobowych. 

*wartość przelicza się według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Jeżeli wartość początkowa samochodu przekracza wspomniany limit, to wówczas kosztem podatkowym były odpisy amortyzacyjne do wysokości tego limitu. Analogicznie wyglądała kwestia rozliczenia ubezpieczenia. W kosztach podatkowych ujmowana była tylko wartość ubezpieczenia obliczona proporcją wartości przyjętej pojazdu do równowartości 20 000 euro.

Od stycznia 2019 roku wprowadzono nowelizacja ustawy o PIT. Od nowego roku limity wynoszą:

225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),

150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

Z przepisów jednoznacznie wynika, że wzrósł zarówno limit amortyzacji, jak i ubezpieczenia AC, GAP dla pojazdu osobowego do 150 000 złotych (wcześniej 20 000 euro).

Samochód w firmie 2019 na podstawie umowy leasingu lub najmu

Od roku 2019 zmieniły się zasady rozliczania samochodu w firmie użytkowanego na podstawie leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. Dotychczas takie wydatki jak opłata wstępna czy rata leasingowa ujmowane były w kosztach w pełnej kwocie. Od roku 2019 należy wspomniane wydatki limitować. Jeżeli wartość leasingowanego samochodu przekroczy kwotę 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego) należy zastosować proporcję przy rozliczeniu wydatku. Jak łatwo zauważyć zmiany w rozliczaniu opłat wstępnych i rat leasingu, czynszu dotyczą tylko samochodów droższych. Przy autach a niższej niż wspomniana wyżej wartość rozliczenie zostaje na starych zasadach. Zmianie uległy natomiast zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów w firmie. Wydatki związane z leasingowanym samochodem osobowym możemy zaliczyć do kosztów tylko w określonej części. Bez względu na wartość samochodu wydatki typu paliwo, serwis, opony zostały objęte 75% limitem.

Samochód w firmie jako środek trwały

Samochód osobowy w firmie może być wprowadzony do majątku przedsiębiorstwa jako środek trwały. Od 2019 roku rozliczenie wydatków na taki samochód podlega ograniczeniu. Tutaj ustawodawca również wprowadził 75% limitu na odliczenie kosztów. Wyjątkiem będzie samochód osobowy w firmie, który wykorzystywany jest wyłącznie do działalności. Warunkiem, aby uznać samochód za wyłącznie firmowy jest prowadzenie kilometrówki na potrzeby VAT. Jeżeli samochód zgłosimy do urzędu jako “firmowy” i będziemy prowadzić odpowiednią kilometrówkę wówczas mamy prawo do pełnego odliczenia podatków.

Samochód prywatny w firmie 

W przepisach na 2019 rok zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu na potrzeby podatku PIT. Przedsiębiorca użytkujący prywatny samochód w firmie do kosztów podatkowych może zaliczyć 20 % wydatków poniesionych tytułem np. przeglądów, paliwa, ubezpieczenia czy napraw.

2019-09-12T13:04:44+00:00 12 sierpnia 2019|