Prowadzenie ewidencji i rozliczania podatku vat

Prowadzenie ewidencji i rozliczania podatku vat 2019-08-13T18:32:55+00:00

Założenie, a także późniejsze prowadzenie firmy wiąże się nierzadko z różnymi dylematami dotyczącymi np. jej formy prawno-podatkowej, a także wyboru pomiędzy zostaniem czynnym podatnikiem VAT a możliwością skorzystania z prawa do niepłacenia tego podatku. Funkcjonujące pośród przyszłych przedsiębiorców obawy są z oczywistych względów zrozumiałe, ale czy uzasadnione? Trzeba zdawać sobie sprawę, że istnieje wiele czynników, które przesądzają, jaki charakter ewidencji i rozliczeń ma mieć dany podmiot, ale zazwyczaj bycie „na vacie” jest z pewnością korzystnym rozwiązaniem. W sytuacji, gdy planowane roczne przychody nie będą wyższe niż równowartość 40.000 euro (umowny limit 200.000 PLN, którego przekroczenie obliguje do zostania czynnym podatnikiem VAT), a prowadzona działalność gospodarcza ukierunkowana jest na podmioty zwolnione z VAT-u lub odbiorców bez możliwości takich odliczeń, to jeszcze można zrozumieć określoną decyzję, choć ogranicza ona zakres działania i nie gwarantuje większego rozwoju.

Podatnik VAT – dlaczego warto nim być?

Zrozumienie mechanizmu funkcjonowania podatku VAT pozwoli nie tylko rozwiać wszelkie wątpliwości na jego temat, ale również podjąć właściwe dla firmy kroki, by jej uczestnictwo w przestrzeni gospodarczej nabrało znaczenia, również poprzez możliwość współpracy z innymi vatowcami, a także dokonywania odliczeń podatkowych VAT.

VAT – podatek od towarów i usług

W zasadzie płacony przez podmioty gospodarcze, które go obliczają i wpłacają na konto fiskusa, ale tak naprawdę pokrywany jest przez ostatecznego odbiorcę usługi lub towaru. To właśnie do ich ceny przedsiębiorca dolicza podatek VAT, a następnie odprowadza do Urzędu Skarbowego. Mówiąc obrazowo, nie pokrywa go z własnych środków i nie ponosi z tego tytułu kosztów, choć oddając prawdę, to w minimalnym wymiarze jedynie na obsługę księgową. Należy również zwrócić uwagę na bardzo istotny walor uczestniczenia w konstrukcji obrotu towarami i usługami objętymi podatkiem VAT, który w przypadku ich zakupu jest naliczonym, natomiast dla produktów sprzedanych VAT-em należnym. To oznacza, że przedsiębiorca odprowadza dla fiskusa wynikającą z ich zestawienia różnicę. A zatem funkcjonując jako vatowiec, każdy przedsiębiorca dokonuje odpowiednich odliczeń z podatku należnego. Jest też faktem, że im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym większe są również odliczenia, co w przypadku np. nowych wdrożeń produkcyjnych oraz zakupu maszyn i pojazdów, czy też różnorodnych materiałów niezbędnych dla produkcji w toku i funkcjonowania innych działów firmy, ma z pewnością swoje uzasadnienie.

Czynny podatnik VAT

Niewątpliwym korzyściom z bycia vatowcem towarzyszą również określone zadania wynikające z prowadzenia ewidencji i rozliczania podatku VAT. Zanim się jednak nim zostanie, należy złożyć rejestracyjny formularz VAT-R do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Niestety do czasu „przebrnięcia” przez obecnie obowiązujące procedury nie możemy wykonać żadnej opodatkowanej czynności. Oczekiwanie na to może potrwać do 2 miesięcy, właśnie tyle czasu ma skarbówka na dokonanie kontroli w siedzibie firmy, również niezapowiedzianej. Oczywiście w dużej mierze ma to związek z wyeliminowaniem patologicznych zjawisk z wyłudzeniami podatku VAT.

Po dokonaniu wpisu do rejestru płatników VAT przedsiębiorca staje się tym samym czynnym podatnikiem. Jakie są zatem przypisane dla niego obowiązki? Przede wszystkim:

  • składanie deklaracji podatkowych – raz w miesiącu lub raz na kwartał w przypadku przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1.200.000 euro, a także przedsiębiorstw zarządzających różnorodnymi instrumentami finansowymi i inwestycyjnymi, u których kwota prowizji i wynagrodzeń wraz z podatkiem nie przekroczyła 45.000 euro,
  • wystawianie faktur VAT, jednak nie później niż do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź wykonano usługę,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i rozliczania podatku VAT.

Oczywiście dla podmiotów, które decydują się na obrót gospodarczy z innymi krajami Unii Europejskiej, istnieje obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT-UE, przy czym czas oczekiwania na rejestrację jako czynnego podatnika nie przekracza 30 dni. Co ważne, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wiąże się ze sprzedażą opodatkowaną stawką 0%.

Dlaczego wybieramy księgowość zewnętrzną?

Trzeba przyznać, że jedyną poważną trudnością dla czynnego podatnika VAT są wyjątkowo skomplikowane przepisy prawne dotyczące podatku. Rozmaite zależności, różne stawki VAT, formalności i wiele innych czynników, w tym częste zmiany przepisów może przyczynić się do popełnienia niezamierzonych błędów w dokumentach księgowych, dlatego najlepszym rozwiązaniem dla właściwego ich prowadzenia jest skorzystanie z profesjonalnego outsourcingu, a więc wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu.