Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych 2019-12-30T16:32:09+00:00

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, czyli tzw. pełnej księgowości spoczywa przede wszystkim na kapitałowych oraz osobowych spółkach prawa handlowego, a także podmiotach, których w danym okresie rozliczeniowym przychody netto ze sprzedaży wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro (w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku). Ponadto taki obowiązek dotyczy również jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, czy też przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a także jednostek terytorialnych, administracyjnych i budżetowych.

Wszystkie podmioty niezależnie od charakteru prowadzonej działalności z uwagi na specyfikę ksiąg handlowych (rachunkowych) i stopień skomplikowania zapisów zobowiązane są do skorzystania z usług specjalistycznych firm zapewniających właściwe ich prowadzenie. Z naszej strony zapewniamy nie tylko najwyższy standard obsługi w tym zakresie, ale również jej atrakcyjną cenę. Co ważne, wszystkie nasze usługi dostosowywane są do danej branży i oczekiwań dysponentów.

W ramach kompleksowej usługi prowadzenia ksiąg handlowych proponujemy m.in.:

  • stworzenie bądź zrestrukturyzowanie zakładowego planu kont i planu amortyzacji,
  • sporządzenie bilansu otwarcia,
  • bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także środków trwałych i wyposażenia,
  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
  • sporządzanie wszelkich rozliczeń podatkowych oraz rocznego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat,
  • tworzenie sprawozdań dla celów statystycznych.