Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2018-06-15T14:58:33+00:00

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie stanowiące własność osób fizycznych objęte są obowiązkiem prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów pod warunkiem, że osiągnięte przychody (netto) ze sprzedaży nie wyniosły co najmniej równowartości 2.000.000 euro (w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku). Oprócz ww. podmiotów obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa na armatorach (Ustawa o podatku tonażowym), właścicielach agencji, osobach prowadzących działalność gospodarczą w formie umów zlecenia, duchownych rezygnujących ze zryczałtowanego podatku dochodowego, czy też na rolnikach decydujących się na ten rodzaj księgi. Co ważne, przekroczenie limitu skutkuje przejściem na pełne księgi, ale nie zamyka to powrotu do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów od kolejno następującego roku podatkowego.

Samodzielne prowadzenie KPiR niejednokrotnie, przy aktualnych warunkach rynkowych i nakładanych przez ustawodawców obowiązkach, staje się coraz bardziej uciążliwe, a tym samym generuje przeszkody w prawidłowym zarządzaniu firmą, co z kolei przekłada się na zahamowanie jej rozwoju. Proponowane przez nas usługi są bez wątpienia rozsądnym panaceum, by zachować właściwą przestrzeń do działania rynkowego i jednocześnie zaspokoić obowiązki wobec Fiskusa.

Co proponujemy w ramach usługi prowadzenia KPiR?

Oprócz udzielenia wszechstronnej pomocy w rejestracji działalności zapewniamy:

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, rejestru VAT (zakup i sprzedaż), dokumentacji kadrowo-płacowej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 5, PIT 5L, PIT 4, PIT 11, PIT 8B, ZUS, rocznych zeznań podatkowych, a także okresowych zestawień danych finansowych zgodnych formą z ustaleniami,
  • reprezentację przed organami podatkowymi i ZUS,
  • składanie bieżących informacji o zmianach w obowiązującym prawie podatkowym.